Fugenin - Prefettura di Shizuoka / Setta Rinsai Scuola Myoshinji

Fugen'in. Scuola Rinzai Muneshinji. Città di Shihoku, Prefettura di Shizuoka

TEL: