Koshoin - Tokyo / Rinsai Sect Myoshinji School

Hakusan, Bunkyo-ku. Zazenkai si tiene ogni sabato da 16 a 30 minuti. Se desideri partecipare, ti preghiamo di contattarci via e-mail.

112-0001
Bunkyo-ku, Tokyo

TEL: 03-3811-1559